PredmetPredavanjaIspitna pitanjaKolokvijumiVežbeObaveštenja
  meni1
Колоквијуми


I Колоквијум

    Врсте радиоактивих распада. Основни закон радиоактивног распада, одређивање времена полураспада. Пролаз зрачења кроз материју и одређивање енергије β и γ – зрачења методом апсорпције. Детекција нуклеарног зрачења, механизам рада и карактеристике ГМ бројача. Геометрија мерења и ефикасност. Корекције и грешке статистичке природе. Одбијање β - зрачења од подлоге. Самоапсорпција меког β- зрачења у узорку. Механизам рада и карактеристике сцинтилационих бројача. Гасни бројачи, други типови детектора.

Литература

1. Практикум из Радиохемије и нуклеарне хемије - скрипта  за први колоквијум

2. Решења задатака из скрипте -1 део

3. Решења задатака из скрипте други део

(Напомена: Први колоквијум се полаже из два дела. Литературу за први део чине поглавље 1,  потпоглавље  3.2. и поглавље 4.
Литературу за други део колоквијума чине поглавља 2 и 3.)


II Колоквијум

Принципи примене радиоактивних изотопа као обележивача. Примена радиоактивних изотопа у индустрији и медицини. Радиометријска анализа. Метода изотопног разблажења.  Активациона анализа. Радиоимунолошка анализа - РИА. Физичкохемијске методе за раздвајање смеше изотопа. Екстракција. Хроматографске методе.

Литература

1. И. Драганић, Радиоактивни изотопи и зрачења Научна књига, Београд 1968.

2. M. Haissinsky, Нуклеарна хемија и њена примена

3. H.J. Arnikar, Основи нуклеарне хемије Факултет за физичку хемију, Београд, 1992.

4. Група аутора, Хроматографија, теоријски и практични аспекти, Винча 1988.

4. Практикум из Радиохемије и нуклеарне хемије - скрипта


III Колоквијум

Нуклеарне реакције и типови нуклеарних реакција. Реакције са неутронима. Ефикасни пресек, фактори који утичу на његову величину. Силард-Чалмерсова реакција. Фактор обогаћења, узроци ретензије. Узмак при α и β – распаду.

Литература

1. M. Haissinsky, Нуклеарна хемија и њене примене, Научна књига, Београд, 1962. превод са француског

2, G. Friedlander, J. W. Kennedy, Нуклеарна и радиохемија, Научна књига, Београд, 1965., превод са енглеског

3. H.J. Arnikar, Основи нуклеарне хемијее Факултет за физичку хемију, Београд, 1992.

 4. Практикум из Радиохемије и нуклеарне хемије - скрипта
gr

uCopyright: MDak-LAANI team. Page last updated 28. 05. 2019.