PredmetPredavanjaIspitna pitanjaKolokvijumiVežbeObaveštenja
  meni1

Упутство за писање мастер рада за студенте на мастер смеру Радиохемија
Упутство у pdf формату


При писању рада треба користити предлошке (templates) за мастер рад можете преузети са ових хипер веза:

MS Word старије верзије

MS Word 2013-

LibreOffice

LaTeX

Делови (поглавља) која су наведена у предлошцима су обавезни.

  • - Увод треба да садржи максимално две стране на којима треба да буде укратко описана проблематика рада и обавезно јасно наведен циљ рада.

  • - Поглавље теоријске основе треба да садрже теоријски опис система који обрађиван и принципе техника које су коришћене у експериметалном делу рада или (у случају да се ради о теоријском раду) техникама како су претраживане публикације везане за проблематику теме, критеријуми селекције релеватних публикација и података из њих који су узети у разматрања. Максималан број страна за ово поглавље је двадесет.
  1. - Поглавље материјали и методе треба да садржи детаљан опис процедура које су коришћене у експерименталном раду, уз навођење хемикалија (обавезно је навођење чистоће), лабораторијског посуђа и употребљене инструментације. Уколико је рађена статистичка анализа, треба описати тестове/постпуке које сте користили. Максималан број страна које треба да садржи ово поглавље је петнаест.
  1. - У поглављу Резултати треба, табеларно и у облику графика, представити резултате добијене у истраживању, водећи рачуна да се информације не понављају (т.ј. ако сте неке податке представили табеларно, нема потребе да их представљате на графику). Уколико је коришћена статистика обавезно навести нивое значајности. Све јединице мерених величина морају бити наведене у складу са SI системом. Резултате изнете на овај начин треба укратко описати. На пример, табела 2. показује да су вредности за Х ниже од вредности за Y, при условима Z. Максималан број страна за ово поглавље је двадесет.
  1. - У поглављу Дискусија треба коментарисати добијене резултате у смислу поређења са оним из доступне литературе и давања објашњења или претпоставке уоченог понашања анализираног система.
  1. - У поглављу Закључци треба о облику кратких реченица (ставки) изнети закључке до који сте дошли у истраживању, као и да ли је испуњен дефинисани циљ рада.
  2. - Одељак референце треба да садржи референце извора који су коришћени у раду. Референце се у тексту наводе као бројеви у правоугаоним заградама (нпр. [1]). Примери правилног навођења референци дати су у предлошцима (templates). Wikipedia се не може користити као извор.

СВАКИ РАД ЋЕ ДЕТАЉНО БИТИ ПРОВЕРЕН НА НЕДОЗВОЉЕНО ПРЕУЗИМАЊЕ ВЕЋИХ ДЕЛОВА ТЕКСТА ИЗ ДРУГИХ ИЗВОРА БЕЗ НАВОЂЕЊА!

Напомена за кориснике LaTeX-a: да би сте користили наведени предложак неопхдно је да користите HeLaTeX компајлер. Потребни пакети:

texlive-xetex
texlive-science
texlive-lang-cyrillic
hunspell-sr
hyphen-sr

gr

uCopyright: MDak-LAANI team. Page last updated 28. 05. 2019.